Stanovy

 

Stanovy „Spolku Cestovatelů Plzeň“

 

Článek I

Název spolku

,,Spolek cestovatelů Plzeň“ (dále jen spolek).

Článek II

Sídlo spolku

Tachovská 47, 323 25 Plzeň

Článek III

Účel spolku

Účelem spolku je podpora cestovního ruchu a sportu zejména v oblasti cyklistiky, pěší turistiky, lyžování, motosportu, železničního cestování, vodáctví ad. formou organizování cestovatelských a sportovních akcí pro své členy i veřejnost.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

 1. přípravou a organizací cestovatelských, sportovních a společenských akcí
 2. zajišťováním podmínek pro činnost a přípravu členů zejm. materiální vybavení pro činnost spolku i členů, podpora fyzické přípravy svých členů ad.
 3. vlastní hospodářskou činností s cílem finanční a materiální podpory činností dle bodů 1. a 2.
 4. a další činnosti

 

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 1. Řádný člen
  1. Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která požádá o vstup do spolku, splní podmínky dané vnitřním předpisem a jejíž členství bude následně odsouhlaseno výborem.
  2. Členství ve spolku vzniká odsouhlasením výkonným výborem a zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví výbor spolku. Tímto okamžikem vznikají práva i závazek plnit povinnosti člena spolku.
  3. Práva řádného člena spolku:
   1. podílet se na činnosti spolku
   2. spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku
   3. volit a být volen do orgánů spolku

 

  1. Povinnosti řádného člena spolku:
   1. dodržovat stanovy spolku
   2. podílet se na činnosti spolku
   3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen a činnosti, ke kterým byl pověřen
   4. platit členské příspěvky
  2. Řádné členství spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Členství dále zaniká úmrtím člena nebo rozhodnutím výboru spolku o vyloučení pro neplnění povinností či jiné závažné důvody, které by ohrožovaly chod nebo dobrou pověst spolku.
 1. Dočasný člen
  1. Dočasným členem spolku se stává fyzická osoba bez ohledu na věk, která se přihlásí na akci organizovanou spolkem a odsouhlasí své dočasné členství v přihlášce na akci.
  2. Dočasné členství vzniká se začátkem akce organizované spolkem, na kterou se dočasný člen přihlásil a končí ukončením této akce.
  3. Členské příspěvky za dočasné členství hradí člen jako jednu z položek úhrady svého podílu nákladů na svoji účast na dané akci.
  4. Dočasný člen nemá právo volit orgány spolku ani do orgánů spolku ani do nich být volen.
  5. Práva dočasného člena spolku:
   1. účastnit se akce, na kterou je přihlášen
   2. podílet se na přípravě a organizaci akce
   3. požádat o řádné členství ve spolku
  6. Povinnosti dočasného člena spolku:
   1. dodržovat stanovy a cíle spolku
   2. svým přístupem se podílet na kvalitní přípravě a průběhu akce
   3. platit členské příspěvky a podíl nákladů za svoji účast na akci

 

Článek V

Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina řádných členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů řádných členů přítomných v době usnášení. Každý řádný člen má jeden hlas.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

 1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (dva jednatele a hospodáře) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 5 let.
 2. Výbor spolku svolává jeden z jednatelů, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.
 3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: jednatelé každý samostatně. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem nebo některým z jednatelů. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů. Pro rozhodování o nakládání s nemovitým majetkem nebo movitým majetkem hodnotě vyšší než 100 000 Kč jednají oba jednatelé společně.
 4. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.

 

Článek VI

Správní rok

 1. Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince téhož roku.
 2. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění, výnosy z hospodářské činnosti a sponzorské či jiné dary a příspěvky.
 3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
 4. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

 1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
 1. dobrovolným  rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
 2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
 1. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity dle rozhodnutí členské schůze.
   

 

Článek X

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním delegátů.

 

V Plzni, dne  10. 3. 2018